Læs mere om projektet

Cooperative Learning - det samarbejdende klasserum

VUC Lyngby, VUC Nordsjælland, VUF og VUC Vestegnen har igangsat et projekt med henblik på at videreudvikle, afprøve og effektmåle en pædagogisk metode baseret på følgende to spor:

  • Afprøvning og tilpasning af den pædagogiske metode Cooperative Learning specifikt i forhold til VUC’ernes nye kursistmålgrupper
  • Supervision som kompetenceudviklingsforløb for de deltagende lærere

Projektet er støttet af Region Hovedstaden.

Implementeringen af metoderne og undersøgelse af, hvordan de virker, følges af forskere ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) tilknyttet Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK).

Baggrunden for projektet
Den traditionelle VUC-kursist har været en voksen person, målrettet og stærk både i sin motivation og faglighed; men at der gennem de sidste ti år har været en klar tendens til, at også mange unge voksne melder sig på VUC. I dag udgør denne aldersgruppe en stor andel af kursisterne.

Målgruppen fremstår således nu som mere heterogen og mangfoldig med både unge voksne, midaldrende og ældre kursister med vidt forskellige personlige og faglige ressourcer samt social og kulturel kapital.

Udfordringen for VUC er at planlægge uddannelser og at gennemføre undervisning, der tilgodeser den heterogene gruppe af kursister med en mangfoldighed af ønsker og mål.

Det overordnede mål er at øge gennemførslen markant og målbart ved at udforske og udvikle en VUC-pædagogik, der omfatter de ’unge voksne’, og som giver lærerne redskaber og metoder til at tilrettelægge en undervisning og skabe et klasserum, der får flere kursister til at deltage og føle sig inkluderet samt giver kursisterne sociale færdigheder, øger deres kommunikative evner og højner deres faglige niveau.

Hvorfor Cooperative Learning (CL)?
Metoden er gennemprøvet og dokumenteret i USA. Der er noget, der tyder på, at metoden kan imødekomme de komplekse krav, der stilles for udvikling af kursisternes faglige, sociale og kommunikative sider på tværs af forskellighederne på VUC’erne. Desuden øger CL bevidstheden om hvilken adfærd, man som lærer er medvirkende til at skabe blandt kursisterne. Projektet vil afprøve hvorvidt metoden virker ligesådan i en dansk sammenhæng.

Hvorfor supervision?
CL kræver en udvikling af lærerens sociale færdigheder, som sætter ham/hende i stand til gennem anerkendende adfærd at skabe konstruktive relationer mellem lærer og kursist og kursisterne imellem. Den udvikling sker i det rum af selvrefleksion, som supervision skaber. Desuden afdækker supervisionen den kompetenceudvikling, der kræves hos læreren for, at han kan praktisere metoden optimalt.

Videnspredning og efteruddannelsestilbud
Mangfoldiggørelse og videreførelse af projektets resultater sker ved en konference og forskellige udgivelser samt udvikling af efteruddannelsestilbud i samarbejde med DPU.

Formålet med projektet er

  • At medvirke til indfrielsen af Region Hovedstadens ambition om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse
  • At arbejde på en målbar forøgelse af gennemførelsesprocenten i forhold til tidligere
  • At udforske og udvikle en VUC pædagogik, der omfatter de ’unge voksne’
  • At lærerne skaber en klasserumskultur, der giver kursisterne sociale færdigheder, øger deres kommunikative evner og højner deres faglige niveau
  • At lærerne får redskaber og metoder til at tilrettelægge en undervisning, der får flere kursister til at deltage og føle sig inkluderet i klassen
  • At lærerne får øget bevidsthed om pædagogiske strukturer i undervisningsrummet