Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

15.06.2015 | Pædagogik, læring og filosofi

Ny rapport klar om VUC: Relationer rykker

En ny publikation fra NCK beskriver, hvad der – med succes - er gjort på fem VUC’er for at udvikle nye lærerroller og nedbringe frafaldet.

27.03.2015 | Forskning

Nye lærerroller på VUC – Relationer Rykker

NCK har fulgt og evalueret et treårigt projekt om udvikling af lærernes socialpædagogiske kompetence med henblik på nedbringelse af frafaldet blandt deltagerne inden for voksenuddannelsesområdet. Forskningsresultaterne beskriver og dokumenterer en udvikling af lærernes kompetence og en effekt af denne på fastholdelsen af deltagerne. Projektets…

27.03.2015 | Forskning

Realkompetencer og pædagogik

NCK har gennemført et aktionsforskningsprojekt i tilknytning til projektet Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Resultaterne er publiceret i rapporten Fra ufaglært til faglært – Realkompetence og pædagogik (Bjarne Wahlgren & Vibe Aarkrog, 2014). Rapporten beskriver erfaringerne med udvikling af modeller for realkompetencevurderinger,…

06.07.2014 | Konference

Engageret debat om voksenpædagogiske miljøer på træf i Odense

27.maj blev det årlige voksenpædagogiske træf afholdt i Odense. Der var et flot fremmøde og engageret debat mellem deltagerne i forbindelse med både keynotes og workshops. Materiale fra træffet er nu tilgængeligt.

03.04.2014 | Udgivelse

Ny publikation: Evaluering af Kulturkurset

NCK har fulgt og evalueret to udviklingsprojekter på VUC&HF Nordjylland, som er gennemført under overskriften "Kulturkurset". Projekterne har haft til hensigt at reducere frafald og fravær, øge karakterniveauet og fremme en pædagogisk udvikling tilpasset de lokale forhold og rettet mod den nye målgruppe på VUC.

17.12.2013 | Konference

Hvordan får vi mere og bedre voksen- og efteruddannelse?

Ny viden og erfaringer fra praksis blev præsenteret på årets FoU-konference på VEU-området. Find oplæg fra konferencen her.

23.10.2013 | Udgivelse

Ny publikation: Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler – eksempler og anbefalinger

NCK har for Kriminalforsorgen kortlagt praksis og på den baggrund opstillet modeller for, hvordan vejledning og kompetenceafklaring af indsatte kan foregå. Kortlægningen og analyserne omfatter også efteruddannelse og kompetenceudvikling af ansatte i institutionerne.

22.08.2013 | Udgivelse

Ny publikation: Transfer i VEU

Denne nye publikation fra NCK gennemgår tolv faktorer der sikrer, at man anvender det, man lærer

16.05.2013 | Udgivelse

Ny publikation: Evidensbaseret viden om voksen- og efteruddannelse 2012

Hensigten med denne publikation er at give en oversigt over ny viden inden for voksen- og efteruddannelsesområdet. Publikationen omfatter den evidensbaserede viden, som er produceret og publiceret i en dansk sammenhæng i 2012.

16.05.2013 | Konference

Voksenpædagogisk træf afholdt med stort engagement

Voksenpædagogisk træf 2013 blev afholdt 14.maj i Odense.

04.04.2013 | Udgivelse

Erfaringsopsamling fra tre undervisningsforløb med FVU og AMU i samspil

NCK har indsamlet erfaringerne fra tre undervisningsforløb, der fokuserer på samspil mellem den almene undervisning og den fagrettede undervisning. Erfaringsindsamlingens væsentligste funktion er at kunne fungere som eksempler på, hvordan man kan gøre inden for forskellige fagområder.

03.04.2013 | Videnudveksling

Forskere fra NCK fremlagde aktuel forskning om voksenuddannelse på pædagogisk kongres

Kongressen The 41st Nordic Educational Research Association (NERA) blev afholdt i Island den 7.-9. marts 2013 under temaet "Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education". NCK var repræsenteret med fem oplæg og et symposium.

03.04.2013 | Videnudveksling

Nordisk konference om sammenhængen mellem teori og praksis

The Fifth Nordic Conference on Adult Learning blev afholdt i Island den 5.-6. marts 2013. Det meget aktuelle og relevante tema for konferencen var sammenhæng mellem teori og praksis og samspillet mellem forskere og praktikere.

03.04.2013 | Forskning

Voksenpædagogik i Indien

NCK har sammen med det danske chapter under Association for World Education (AWE) engageret sig i undersøgelser af den pædagogiske tænkning i Indien og medvirker til afholdelsen af workshops for indiske universitetslærere med henblik på implementering af livslang læring.

03.04.2013 | Videnudveksling

Nordisk møde om europæiske og nordiske satsninger i forhold til voksnes læring - hvordan kan vi styrke implementeringen af indsatsen?

Nordisk netværk for voksnes læring (NVL) initierede i samarbejde med VOX i Norge, et møde d. 20-21. marts, med det formål at skabe synergi mellem nordiske og europæiske indsatser i forhold til voksnes læring.

10.09.2012 | Udgivelse

Gode eksempler på arbejdet med realkompetencer

Ny eksempelsamling fra NCK giver inspiration til frugtbart arbejde med realkompetencer

28.06.2012 |

Uddannelsesprojekt viser en vej til at fremtidssikre medarbejdere og virksomhed

nkt cables har med støtte fra Socialfonden gennemført et to-årigt uddannelsesprojekt for alle medarbejdere. Projektet har været med til at fremtidssikre både medarbejdere og virksomhed.

02.03.2012 |

Nordisk interesse for udvikling af fælles kurser for voksenlærere

Erfaringer fra tre nordiske seminarer om kompetenceudvikling af voksenlæreren viser interesse for at der arbejdes videre med at udvikle fælles nordiske mastermoduler og kurser for voksenlærere

02.03.2012 |

Voksenuddannelse har øget betydning som arbejdsmarkedspolitisk redskab

Kortlægning af de nordiske landes strategier for livslang læring viser blandt andet, at voksenuddannelse i alle de nordiske lande har en øget betydning som arbejdsmarkedspolitisk instrument og at alle landene ønsker at øge deltagelsen i voksenuddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede.

11.11.2011 |

VUC bidrager til de uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere unge og kortuddannede

Nye rapporter viser historisk høj aktivitet på landets VUC'er og at centrene bidrager til den sociale mobilitet.

13.09.2011 |

Stor interesse for tværsektorielt og nordisk samarbejde

Nationalt seminar i Norge om kompetenceudvikling af voksenlæreren bød på nye vinkler og viste, at der er stor efterspørgsel efter tværgående samarbejde.

13.07.2011 |

CURSIV - Nyt temanummer om voksnes læring

Sjette nummer af CURSIV er nu på gaden. Temanummeret handler om Adult Learning – teachers as learners, og består af en samling artikler, skrevet af forskere tilknyttet NCK.

25.05.2011 |

Behov for at styrke voksen- og efteruddannelse for nye voksenundervisere i de nordiske lande

En kortlægning af formelle krav til voksenundervisere i de nordiske lander peger på, at der stilles høje fag-faglige og almenpædagogiske krav, men stort set ingen formelle voksenpædagogiske krav, hverken i den almene og erhvervsrettede voksenuddannelse eller inden for folkeoplysningen.

11.05.2011 |

Læring i praksis kan forbedres, hvis vejledere udnytter tid til vejledning anderledes

Resultater fra forskningsprojektet 'Udvikling af læringsmiljø i psykiatrien'

11.05.2011 |

Der mangler viden om patientuddannelses indflydelse på det levede hverdagsliv

Nyt projekt peger foreløbig på, at blandt andet evnen til selv-monitorering og til at tage kontrol over sygdommen er vigtige kompetencer i kronisk syges hverdagsliv.

11.05.2011 |

Teoretisk viden er vigtig i professionsuddannelser, men vanskelig at anvende i praksis

Hvordan kan man skabe en optimal sammenhæng mellem professionsuddannelsens indhold og form og den efterfølgende praksis?

11.05.2011 |

Voksenlærerens kompetenceudvikling i praksis

Undersøgelser peger på, at omstændighederne for voksenlærerens professionelle udvikling kan optimeres gennem: anerkendelse af voksenundervisere som voksne lærende, anerkendelse af praktisk viden som den udvikles i undervisningen, og sikring af lærerens deltagelse og refleksion.

05.01.2011 |

Cooperative Learning begejstrer – men den dokumenterede effekt af metoden er ikke entydig.

Nationalt Center for Kompetenceudvikling har evalueret undervisningsmetoden Cooperative Learning i voksenundervisningen og dokumenteret positive effekter på oplevelsen af samarbejde og på lærere og kursisters engagement - men har ikke kunnet påvise systematiske positive effekter af metoden på kursisters frafald, fravær og karakterer.

22.12.2010 |

Ny bog om voksnes læreprocesser

Bjarne Wahlgren, Centerleder for NCK, har udgivet bogen Voksnes læreprocesser - kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde.

21.10.2010 |

Voksen- og efteruddannelse styrker integrationen på arbejdsmarkedet

Den første samlede tværnordiske kortlægning er afsluttet og forskerne bag undersøgelsen kan nu præsentere et unikt og aktuelt materiale om indvandreres voksen- og efteruddannelse.

18.10.2010 |

Praksisbaseret viden og videnbaseret praksis - forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 6.-7. december

Hvordan skal voksen- efteruddannelsen se ud fremover?På konferencen vil resultater og erfaringer fra det nyeste forsøgs- og udviklingsarbejde på VEU-området blive præsenteret og der vil blive lagt op til diskussion. Hvad viser erfaringerne? Hvordan kan de bruges? Hvordan kan de inspirere til det videre arbejde på området? På baggrund af fælles…

26.08.2010 |

Konkurrence Fra best practice til innovative practice

Deltag i case-konkurrence og bliv anerkendt for innovativ praksis indenfor voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010

02.06.2010 |

Store forskelle i anvendelsen af realkompetencevurderinger (RKV)

Ifølge en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), er udbredelsen af realkompetencevurderinger størst inden for de erhvervsrettede uddannelser, men der er fortsat store forskelle i anvendelsen mellem uddannelsesinstitutionerne. Manglende kendskab og økonomi nævnes som de største barrierer for at øge anvendelsen. Rapporten kan…

28.05.2010 |

Styrk medarbejdernes kundebevidsthed og samarbejdsevne

Kompetenceudvikling med henblik på udvikling af alle virksomhedens medarbejdere med henblik på omlægning af produktionshverdagen.

05.05.2010 |

Ny uddannelse indenfor kompetenceudvikling

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling, SCKK har sammen med NVR udviklet et længerevarende uddannelsesforløb for undervisere, konsulenter og vejledere som arbejder professionelt med anerkendelse af realkompetencer. NVR står for gennemførelsen af forløbet.

05.05.2010 |

Efteruddannelsesprogram for lærere på sprogcentre

DPU, Aarhus Universitet, og Voksen Pædagogisk Center i København udbyder i samarbejde med Integrationsministeriet et efteruddannelsesprogram for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne.

05.05.2010 |

Cooperative Learning har fokus på samspil og kommunikation i klasserummet

Når læreren benytter Cooperative Learning, stiger kursisternes aktivitetsniveau, de sociale relationer styrkes, og læreren får frigivet mere tid til den enkelte. Det viser NCK's midtvejsevaluering af projektet "Det samarbejdende klasserum", som for tiden afvikles på fire VUC'er i hovedstadsregionen.

22.04.2010 |

Styrkelse af matematikundervisning for voksne

For nylig mødtes forskere og undervisere fra Danmark, Sverige og Norge til et seminar om matematikundervisning for voksne.

16.04.2010 |

Tag en master i voksenuddannelse

Voksenuddannelse er et af de vigtigste elementer i et moderne videnssamfund. Der er brug for medarbejdere, som har viden om psykologiske, sociale, kulturelle og politiske forudsætninger for voksnes læring og praktiske erfaringer. Ansøgningsfrist er den 3. maj.

16.04.2010 |

Kortlægning af mulighederne for it-kompetenceudvikling

IT og Telestyrelsen skriver: Formålet med kortlægningen er at skabe et fundament for kompetencerådgivning af forskellige voksne målgrupper ved at stille et overblik over mulighederne til rådighed.

16.04.2010 |

Fattigdom og social udstødelse er tema i nyt nummer af Dialogweb

Dette år er det europæiske år mod fattigdom og social udstødelse. Ud over de 27 EU-medlemsstater deltager også Norge og Island. Se hvordan det ser ud i Norden i dag, og hvad der gøres for at forbedre situationen i nyt nummer af DialogWeb.

08.04.2010 |

Indvandrerkvinder vil gerne lære dansk

Indvandrerkvinder er engagerede i dansktimerne, men de har behov for fleksibel undervisning, hvis de skal fuldføre sprogskolernes kurser. Det viser en ny rapport fra AKF, Anvendt KommunalForskning

07.04.2010 |

AMU og FVU skal spille bedre sammen

Undervisningsministeriet skriver: En ny publikation skal inspirere uddannelsesinstitutioner, der udbyder AMU og FVU, til at udvikle et bedre samspil mellem uddannelserne.

06.04.2010 |

Realkompetence – ny inspiration, udfordringer og perspektiver

NVR inviterer til konference om realkompetence med fokus på centrale aspekter ved anerkendelsen torsdag den 10. juni 2010.

01.04.2010 |

Invitation til Nordisk Ministerråds konference om Motivation d.3.-4. juni 2010.

Nordisk Ministerråd (NCM) og Nordisk Netværk for Voksnes læring (NVL) inviterer til nordisk konference om motivation i København den 3. juni til 4.

26.03.2010 |

Hvad skaber en god voksenunderviser?

DFS skriver: "At se udtrykket i Martins øjne, da han modtog sit første eksamensbevis – det var det hele værd for mig." Sådan citeres en irsk lærer i de europæiske InfoLetters temanummer om voksenundervisere. Nummeret afspejler, at personligt engagement, deltidsarbejde, begrænset pædagogisk uddannelse præger arbejdsområdet, men at der…

05.03.2010 |

Nyt overblik over uddannelser

Undervisningsministeriet skriver: Undervisningsministeriet har i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Kulturministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet etableret en fælles dansk kvalifikationsramme for livslang læring.

26.02.2010 |

Nordisk ekspertseminar om anerkendelse af realkompetencer

Undervisningsministeriet skriver: Anerkendelse af realkompetencer står på dagsordenen, når fagfolk og eksperter på området mødes til seminar i DGI-byen.

18.02.2010 |

Danskerne vil uddanne sig hele livet

Undervisningsministeriet skriver: Danskerne er langt mere ivrige efter at efteruddanne sig end deres europæiske medborgere. Det viser en rapport, der blev vedtaget af samtlige undervisningsministre i EU den 15. februar.

17.02.2010 |

Danskerne vil uddanne sig hele livet

Undervisningsministeriet skriver: En ny rapport redegør for EU-samarbejdets udvikling på uddannelsesområdet siden 2000. Den viser blandt andet, at Danmark er foregangsland, når det gælder voksnes deltagelse i voksen- og efteruddannelse.

15.02.2010 |

Den nye danske model

Ugebrevet A4 skriver: Den lovpriste danske flexicurity-model er på vej i graven. Til gengæld har en ny dansk model, der sætter uddannelse i højsædet, set dagens lys. Kun livslang læring kombineret med social sikkerhed og mobilitet kan sikre dansk konkurrenceevne fremover, mener arbejdsmarkedsforskerne. Undervisningsministeren hylder den nye model,…

05.02.2010 |

Seminar for de nyetablerede VEU-centre

Undervisningsministeriet havde inviteret til opstartsseminar for de 13 nyetablerede VEU-centre i Odense. På dagsordenen var diskussion af VEU-centrenes opgaver og udfordringer.

03.02.2010 |

Ledige indvandrerkvinder aktiveres lige så ofte som danske

Arbejdsmarkedsstyrelsen skriver: Kvinder fra ikke-vestlige lande er lige så ofte i aktive tilbud som deres danske medsøstre. Det viser en opgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen af aktiveringsomfanget blandt kontanthjælpsmodtagere.

03.02.2010 |

Kontanthjælpsmodtagerne får en stadig tidligere indsats i jobcentrene

Til trods for at antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget markant det seneste år, får de i dag en tidligere indsats i landets jobcentre. Det viser nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

02.02.2010 |

Samarbejde om den kompetente borger

DFS skriver: Strategiske ledere og innovationsmedarbejdere fra folkeoplysningen, folkebibliotekerne ogvoksenundervisningen i hele landet inviteres til en workshop om fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker.

26.01.2010 |

Anerkendelse af realkompetencer

Undersøgelsen "Anerkendelse af realkompetencer" beskriver og analyserer udbredelse, barrierer og gældende praksis for anerkendelse af realkompetencer i Danmark. Den giver et bredt billede af en mangfoldig praksis. Den identificerer samtidig en række barrierer i det nuværende arbejde.

25.01.2010 |

Hver femte dansker ville ikke bestå indfødsretsprøve

LO skriver i ugebrevet A4:Spørgsmålene i indfødsretsprøven er for svære for hver femte dansker, der ville blive afvist, hvis de skulle kvalificere sig til statsborgerskab. Det viser en undersøgelse, som Ugebrevet A4 har fået gennemført. Dumpeprocenten understreger, at prøven udgør en urimelig høj barriere for udlændinge i forhold til dansk…

21.12.2009 |

Evalueringen af voksenvejledningsnetværkene viser vejen for de nye VEU-centre

I januar 2010 begynder etableringen af tretten nye VEU-centre. Starten kan blive nemmere, hvis opbygningen tager udgangspunkt i den evaluering og erfaringsopsamling fra voksenvejledningsnetværkene, som NCK netop har fremlagt.

10.12.2009 |

Ni billeder af voksen- og efteruddannelse

Hvilke metoder bruger virksomhederne for at få kompetenceudvikling integreret i dagligdagen? Hvilken motivation og hvilke barriere oplever de forskellige virksomheder? Ny rapport fra Nationalt Center for Kompetenceudvikling viser ni forskellige virksomheders brug af kompetenceudvikling.

26.11.2009 |

Der mangler videregående voksenuddannelser til faglærte

En ny EVA-undersøgelse viser at de videregående voksenuddannelser påvirker deltagernes arbejdsliv positivt – mange vurderer fx at uddannelsen har givet dem nye karrieremuligheder og mere ansvar og højere løn. Men samtidig viser undersøgelsen at det ikke er alle faggrupper der har samme muligheder for at gå på en VVU.

26.11.2009 |

Fokus på realkompetencer

Nu er skriftet Fokus på realkompetencer nr. 3 på gaden. Bliv klog på sprogbrug og begreber, læs om en ansøgers oplevelser, og få mere at vide om kriterier for bedømmelsen.

24.11.2009 |

Almen efteruddannelse betaler sig

Hanne Pontoppidan formand for Uddannelsesforbundet skriver: Efteruddannelse af borgere med kort uddannelse er en dårlig forretning for samfundet, siger en ny analyse. Det er forkert, for uddannelse er grundlaget for, at vi fremover har kvalificeret arbejdskraft.

20.11.2009 |

AMU skal ud over rampen

Kendskabet til AMU skal skærpes, blandt andet gennem en lokal kampagneindsats og personlig kontakt til virksomhederne. Det var hovedbudskabet, da 150 AMU-kontaktpersoner fra hele landet mødtes for at debattere markedsføringen af AMU.

20.11.2009 |

Digitalisering af VEU-administrationen

Undervisningsministeriet skriver: Et nyt lovforslag betyder, at administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-administrationen) skal digitaliseres. Det vil give en bedre service i administrationen samt et mindre tidsforbrug hos virksomheder, kursister og uddannelsesinstitutioner.

17.11.2009 |

Professionalisering af voksenlæreren?

Kvaliteten i uddannelse af voksenlærere og samarbejde mellem sektorer indenfor uddannelse, forskning og økonomi skal styrkes. NVL – Nordisk netværk for voksnes læring inviterer derfor til nordisk konference om kompetenceudvikling af voksenlærereden 1. og 2. marts, 2010 i Malmø.

17.11.2009 |

Begrænset voksenvejledning på Færøerne

NVL skriver: På Færøerne har uddannelse traditionelt ikke været prioriteret særlig højt. Hverken politikere, arbejdsgivere eller fagforeninger har lagt vægt på muligheder for kompetenceudvikling og videreuddannelse. Måske fordi vores rigdom stammer fra fisk, snarere end fra bøger.

17.11.2009 |

Education Today - The OECD Perspective

For første gang har OECD samlet de vigtigste resultater af uddannelse, herunder livslang læring, i én rapport. Rapporten er baseret på resultaterne fra OECD's arbejde siden 2002 og især i de seneste 3-4 år.

17.11.2009 |

Vi savner viden om udbyttet af voksenvejledning

NVL skriver: Over hele Norden næres store forventninger til voksenvejledningen som et centralt instrument i strategierne for livslang læring, øget beskæftigelse og social inklusion. Men den eksisterende viden om de enkelte borgeres udbytte og vurdering af vejledningen er yderst sporadisk. Og det hæmmer kvalitetsudviklingen af området, påpeger…

16.11.2009 |

Bliv klog på norske VOX

Selvom norske VOX så dagens lys allerede i 2001 og dermed har flere år på bagen end NCK, så vil vi gerne slå et slag for vores søsterorganisation lidt længere mod nord.

16.11.2009 |

Transfer på webtv

Hvordan kan vi bruge det, vi har lært gennem uddannelse, i vores arbejde? Hvilke faktorer fremmer transferprocessen mellem undervisning og arbejdsplads?

16.11.2009 |

Voksen- og efteruddannelse giver større jobsikkerhed og færre sygedage

Undervisningsministeriet skriver: Job frem for arbejdsløshed, mere i lønningsposen og færre sygedage er bare nogle af fordelene ved voksen- og efteruddannelse. Det viser rapporten "Effektanalyse af voksenuddannelse - Analyse af individeffekter samt cost-benefit-analyse", som netop er offentliggjort.

12.11.2009 |

Når kompetenceudvikling er noget vi gør

Nyt temahæfte fra NCK stiller spørgmålet: Hvad gør, at nogle virksomheder er så optaget af kompetenceudvikling, at det nærmest er en selvfølgelig aktivitet, der er fuldt integreret i virksomhedernes drift?

10.11.2009 |

Gåhjemmøde om voksen- og efteruddannelse

Der er lagt op til debat, når AKF, Anvendt KommunalForskning holder gåhjemmøde om voksen- og efteruddannelse. den 7. december kl. 16 - 18 i AKF.

09.11.2009 |

Styrket voksen- og efteruddannelse

Undervisningsministeriet skriver: Regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er blevet enige om en udmøntning af globaliseringspuljen. Der er indgået fem aftaler på Undervisningsministeriets område. Det er aftalt at fortsætte aftalen fra 2006 om et markant løft af efter- og videreuddannelse med…

29.10.2009 |

Én indgang til voksen- og efteruddannelse

Undervisningsministeriet skriver: Brugerne behøver fremover kun at henvende sig ét sted for at få rådgivning om voksen- og efteruddannelse. Det er indholdet i et nyt lovforslag, som har til formål at etablere otte til 14 regionale voksen- og efteruddannelsescentre (VEU-centre).

27.10.2009 |

Erfaringsopsamling fra voksenvejledningsnetværkene. En analyse på tværs

Hvilke erfaringer kan drages fra etableringen af de 22 voksenvejledningsnetværk? Netværkskoordinatorerne, der samlet besidder omfattende og kvalificeret viden om dette, har givet deres systematiske tilbagemeldinger på spørgsmålet. Deres erfaringer udgør et solidt grundlag for det fremadrettede arbejde, herunder udvikling af VEU-centre.

27.10.2009 |

Konference om voksenvejledning og virksomhedsrådgivning

Nationalt Center for Kompetenceudvikling har analyseret voksenvejledningsnetværkenes virke gennem halvandet år. På konferencen formidlede vi relevante erfaringer fra voksenvejledningsnetværkene til brug for de nye VEU-centre og for den individuelle vejledning.

27.10.2009 |

Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder

I oktober 2009 kom den foreløbige evaluering af de 22 voksenvejledningsnetværk, der er et bidrag til NCKs opgave 2.2: At foretage en samlet evaluering af voksenvejledningsnetværkene. Videncenter for Uddannelses- ogErhvervsvejledning udfører denne opgave. Evalueringen suppleres af to delundersøgelser foretaget af DPU.

27.10.2009 |

Virksomheder og voksenvejledningsnetværk - Omfang, indhold og konsekvenser af rådgivningen

Rapporten præsenterer resultaterne fra en delundersøgelse af virksomhedernes brug af voksenvejledningsnetværkene. Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, hvad der er kommet ud af kontakten og uddannelsesrådgivningen til virksomhederne.

08.10.2009 |

Undersøgelse af nordiske strategier for livslang læring besluttet

Undervisningsministeriet skriver: De nordiske lande skal lære af hinandens strategier for livslang læring. Derfor iværksættes en undersøgelse af, hvordan livslang læring gribes an i hele Norden. Undersøgelsen skal inspirere, skabe overblik og give eksempler på "best practice".

02.10.2009 |

Nye tal om AMU-aktiviteten

Undervisningsministeriet skriver: Hvem er kursisterne på AMU? Hvilke fag tager de? Få svarene i den nyeste statistik fra UNI?C Statistik & Analyse.

01.10.2009 |

Positiv udvikling inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Finansministeriet skriver: Regeringen og arbejdsmarkedets parter har d. 29. september afholdt møde om voksen- og efteruddannelse. Der var på mødet enighed om, at trepartssamarbejdet på voksen- og efteruddannelsesområdet har været vellykket. Rammerne for voksen- og efteruddannelse er blevet forbedret og udbuddet styrket.

30.09.2009 |

Kompetencebarometer skal give viden om voksnes deltagelse i VEU

Ny model skal bidrage til at skabe overblik over omfang og udviklingstendenser inden for voksen- og efteruddannelse og livslang læring i Danmark.

30.09.2009 |

Banebrydende undersøgelse om effektanalyser af VEU-indsatsen i Danmark

Når Birte og Ole bliver sendt på efteruddannelse, kan det så måles på virksomhedens bundlinie? Det forsøger en ny undersøgelse at afdække. Undersøgelsens scope blev præsenteret i midten af september. Resultaterne forventes offentliggjort i december.

30.09.2009 |

At lære hele livet er en menneskeret

Ny engelsk undersøgelse fra NIACE, National Institute of Adult Continuing Education, præsenterer 10 anbefalinger til en ny omfordeling af midlerne til livslang læring.

30.09.2009 |

Det samarbejdende klasserum

Kan Cooperative Learning - en undervisningsform hvor lærerens tid ved tavlen mindskes og hvor de lærende samarbejder om stoffet – maksimere de lærendes faglige og interpersonelle udbytte og øge deres motivation for læring?

30.09.2009 |

Resultater på vej fra NCK

NCK har eksisteret i snart halvandet år, og det er nu tid til midtvejsstatus. I det forløbne år, har de forskere, der er tilknyttet NCK, haft travlt med at samle data ind. Nu kan NCK varsle offentliggørelsen af en række resultater og tilhørende aktiviteter inden for det næste halve år.

18.09.2009 |

Markant flere voksne ordblinde sætter sig på skolebænken

Undervisningsministeriet skriver: Der er sket et boom i antallet af voksne, der melder sig til ordblindeundervisning. Siden første halvår af 2008 er der sket en stigning på 80 procent. Den store interesse skyldes blandt andet finanskrisen.

18.09.2009 |

Markant stigning i voksen- og efteruddannelse

Undervisningsministeriet skriver: Det er blevet mere populært at tage en efteruddannelse. Det viser evalueringen af de globaliseringsinitiativer, der blev iværksat fra 2007-2009.

11.09.2009 |

Job og kompetencer i Øresundsregionen

Hvilke fremtidige kompetencebehov har virksomhederne inden for forskellige brancher i Øresundsregionen? Hvordan er kompetence-efterspørgslen og kompetence-balancen i 2016? Disse spørgsmål arbejdes der med i projektet Job og kompetencer i Øresundsregionen. Som en del af arbejdet gennemføres seks analyser af kompetencebehovet inden for enkelte…

08.09.2009 |

Voksenpædagogik og innovation

Uddannelse af lærere og voksenlærere følger ikke i tilstrækkelig grad med krav og forandringer på arbejdsmarked og i samfundsliv. Det var en central pointe fra et arbejdsseminar, som NVL afholdt i september 2006. Nu er anbefalingerne til løsningen kommet i ny rapport fra NVL.

08.09.2009 |

Helhedsorienteret uddannelsespolitik - læring for børn, unge og voksne 23. september 2009 i Island

Læring sker hele livet og alle steder. Men hvornårhar vi lært nok? Og hvor skal vi lære alt det, som vihar brug for som borgere i det moderne samfund?Et samfund i konstant forandring og udvikling.

03.09.2009 |

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skriver, at "den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet - nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra ikke vestlige lande har langt sværere ved at komme tilbage i job. I værste fald tabes hele den store beskægtigelsesgevinst, der er høstet de seneste år,…

31.08.2009 |

Gode idéer søges

Der findes mange gode initiativer rundt omkring på landets skoler og institutioner, og de skal frem i lyset. På UVM kan du lade dig inspirere af de mange gode ideer på f.eks. voksen- og efteruddannelsesområdet og selv komme på banen med eksempler fra din hverdag.

31.08.2009 |

Årsmøde for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning inviterer hermed til årsmøde med temaet: "Karrierevejledning i de videregående uddannelser"

31.08.2009 |

Ny lærebog om psykiatrisk sygepleje

Linda Kragelund, ph.d. og universitetsadjunkt fra NCK har i samarbejde med Niels Buus, post.doc. skrevet kapitlet "Sygeplejestuderende i psykiatrien: forventninger, oplevelser og læring.

13.08.2009 |

Ny UddannelsesGuide i luften

Med lanceringen af den nye Ug.dk skal man kun klikke et sted for at finde information og vejledning om uddannelser og erhverv. Den nye Ug.dk er blevet udbygget med udbud af voksen- og efteruddannelser.

13.08.2009 |

Stadig plads på kursus for realkompetenceguider

DFS skriver: Godt en uge endnu har erfarne folkeoplysere mulighed for at tilmelde sig et kursus, der gør jer til realkompetenceguider og frontløbere i arbejdet med afklaring og dokumentation af realkompetence. Fristen er 25. august.

13.08.2009 |

Tilbud til dem på kanten

DFS skriver: Undervisning og vejledning går i hånd i hånd i et nyt tilbud til mennesker på kanten af vidensamfundet. Med Individuel Forberedende Uddannelse vil folkeoplysningen give et nyt bidrag til at sikre uddannelse til 95 procent af hver årgang.

13.08.2009 |

Gratis vurdering af realkompetencer

Lærere og vejledere kan også få deres realkompetencer vurderet - gratis! 25. august er sidste frist for at til melde sig to regionale informationsmøder om ordningen.

Nyheder

13.08.2009 |

Training Needs Assessment

Læreren som kursusdesigner – i arbejdsfeltet mellem uddannelsesinstitution og virksomheder. Fra underviser til læringsdesigner – om at skræddersy læringsforløb for ansatte i virksomheder. Kurset finder sted i Reykjavik, Island 28 Sept til 1 Okt 2009 – fire intensive dages program.

13.08.2009 |

Stor aktivitet i efteruddannelse – de der har mest får også mest

Anders Rosdahl, SFI skriver i SFI's jobilæumstidsskrift: Et vigtigt hjørne af SFIs forskning har været at belyse, hvordan virksomhederne agerer, når de skal rekruttere nye medarbejdere, efteruddanne medarbejdere, og når de skal tilpasse organisationen til globaliseringen og den teknologiske udvikling.

Se alle nyheder

 


Se flere nyheder